Javascript事件处理代码的三种写法

2008-02-20 23:45:48  来源:网页教学网收集整理 

网页制作Webjx文章简介:JS事件处理程序的几种写法.

1.作为HTML属性值的事件处理程序


 HTML代码
<input name="btn" type="button" id="btn" value="按钮" onclick="alert('mzwu.com');" />
 


2.作为JavaScript属性的事件处理程序


 HTML代码
<input name="btn" type="button" id="btn" value="按钮"  />
<script language="javascript">
document.getElementById("btn").onclick = function(){alert("mzwu.com");}
</script>
 


说明:可能受第一种方法的误导,你会觉得应该写成:document.getElementById("btn").onclick() = "alert('mzwu.com');",这样写是错误的!其实第一种方法隐式的创建了一个函数,使用下边代码可以说明这一点,因为它检测出HTML属性值其实是一个函数:


 HTML代码
<input name="btn" type="button" id="btn" value="按钮" onclick="alert(typeof(this.onclick));" />
 


上边是用直接量来创建函数,改成用function()语句的写法:


 HTML代码
<input name="btn" type="button" id="btn" value="按钮"  />
<script language="javascript">
function e()
{
 alert("mzwu.com");
}
document.getElementById("btn").onclick = e;
</script>
 


由此我们可引申出第三种方法。

3.第三种方法


 HTML代码
<input name="btn" type="button" id="btn" value="按钮"  />
<script language="javascript">
function document.all.btn.onclick()
{
 alert("mzwu.com");
}
</script>
 


说明:诸如此类的方法还有function document.onclick(){},但这种方法在IE、FF中测试只有IE下可行,再改成function document.getElementById("btn").onclick(){}在IE、FF下都不行了,提示缺少标识符,其实这也不难解释,因为JavaScript标识符中本来就不允许出现点号,用document.getElementById("btn").onclick做标识符显然是错误的,但document.all.btn.onclick却又可以实在有点让人费解。

更多